1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A RobinZone Outdoor Bt.; Takács Péter e.v.; Takácsné Sághy Zsuzsanna e.v. (2119., Pécel, Várhegy u. 7.) (a továbbiakban: Adatkezelők), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Az Adatkezelők adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők itt: https://csaladbanutazunk.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

Az Adatkezelők fontosnak tartják ügyfeleik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az Adatkezelők adatai

A https://csaladbanutazunk.hu/kapcsolat elérhetőségein léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

Név: RobinZone Outdoor Bt.
Székhely: 2119., Pécel Várhegy u. 7.
Cégjegyzékszám: 13-06-057115/7
A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 22287300-1-13
Telefonszám: +36-70-433-4227; +36-30-343-8817
E-mail: info@csaladbanutazunk.hu

Név: Takács Péter e.v.
Székhely: 2119., Pécel Várhegy u. 7.
Adószám: 57558884-1-33
Telefonszám: +36-30-343-8817
E-mail: info@csaladbanutazunk.hu

Név: Takácsné Sághy Zsuzsanna e.v.
Székhely: 2119., Pécel Várhegy u. 7.
Adószám: 59354253-1-33
Telefonszám: +36-70-433-4227
E-mail: info@csaladbanutazunk.hu

3. Az adatkezelés alapelvei

A honlapon végzett tevékenység során, így annak meglátogatásával, regisztráláskor, termékek rendelésekor, hírlevelünkre való feliratkozáskor személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősül az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végzünk.

Az Adatkezelők tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelők részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
 • és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

3.1. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://csaladbanutazunk.hu, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: RobinZone Outdoor Bt.; Takács Péter e.v.; Takácsné Sághy Zsuzsanna e.v.

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1 Hírlevél feliratkozás, regisztráció során megadandó személyes adatok kezelése

A honlapon történő regisztráció, feliratkozás, vásárlás, és a személyes jelentkezés az Érintett döntésétől függ, ezért a szolgáltatással összefüggésben átadott személyes adatainak kezelése – a törvényben előírt adatkezelések kivételével – is önkéntes hozzájáruláson alapul.

Hírlevél feliratkozáshoz, regisztrációhoz kötelezően kitöltendő mezők:

 • Vezetéknév, keresztnév
 • E-mail cím

A személyes adatok kezelésének célja, hogy az Érintett hírekről, akciókról, eseményekről, új termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról, és stresszcsökkentő technikákról rendszeresen, vagy időszakosan tudomást szerezzen, és az Adatkezelő adatbázist építsen.

Az ingyenesen letölthető anyagok (e-bookok, információs anyagok, videók) letöltésével, és a honlapon található tesztek kitöltésével az Érintett hozzájárul, hogy Adatkezelő hírleveleket küldjön számára. A hírlevél kiküldésére kizárólag elektronikus úton kerül sor, ezért Adatkezelő a hírlevél szolgáltatáshoz az Érintett elektronikus levélcímét és keresztnevét kezeli.

A sütik használatával nyilvántartjuk még az Érintett feliratkozási dátumát, a feliratkozás IP címét, tartózkodási helyét, a hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre kattintásokat, és a honlapokon történő vásárlási szokásokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az e-mail cím kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó előre meg nem jelölt négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatfeldolgozóként az Adatkezelők IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatok végleges törlése, módosítása: a hírlevél lemondását az Érintett bármikor kezdeményezheti a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva, vagy e-mailen tett nyilatkozattal. Ez az önkéntes hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük. Az adatait ugyanígy minden hírlevél alján módosíthatja.

4.2. Online rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Honlapokon történő vásárláshoz kötelezően kitöltendő mezők a személyes adatokról:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási név és cím
 • Számlázási név és cím (ha különbözik a szállítási címtől)

A RobinZone Outdoor Bt., mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén. Továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás és a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az E-kertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése. Vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatfeldolgozóként, a RobinZone Outdoor Bt. adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a RobinZone Outdoor Bt. IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat és a posta munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), de amennyiben a szerződés létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

Az adatok végleges törlése, módosítása: Ha a megrendelés elküldése sikeres és visszaigazolásra került részünkről, de ennek ellenére nem történik meg a vételár kiegyenlítése, a megrendelést a leadásától számított 14 nap múlva töröljük az adatbázisunkból az ÁSZF 6.4. pontja értelmében. Ha a vásárlás létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük a megadott adatokat.

4.3. Időpont kérés személyes konzultációra a honlapon keresztül

Személyes konzultációhoz jelentkezéskor elkért adatok a honlapon:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Mire keres megoldást
 • IP cím, domainnév, ahonnan a megkeresés érkezett

Személyes konzultációhoz jelentkezéskor elkért adatok telefonon keresztül:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Mire keres megoldást

Az adatkezelés célja: Felek között szerződés létrejötte közcélú tanácsadás céljából felnőttek és gyerekek részére.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatkezelőként Takács Péter e.v., Takácsné Sághy Zsuzsanna e.v. közcélú tanácsadást ellátó munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatok végleges törlése, módosítása: az Érintett bármikor kezdeményezheti személyes adatainak törlését, és a papíralapú adatok megsemmisítését e-mailen, vagy írásban tett nyilatkozattal. Ez az önkéntes hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az Érintett azon személyes adatait töröljük, illetve megsemmisítjük, amely nem esik a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrzendő adatok közé.

4.4 Személyes konzultáción megjelenéskor megadandó adatok kezelése

Személyes konzultáció megkezdése előtt, megjelenéskor, hozzájárulási nyilatkozatban elkért adatok.

A személyes konzultáción megjelenéskor, a közcélú tanácsadás megkezdése előtt az ügyfél kitölt egy adatfelvételi űrlapot és hozzájárulási nyilatkozatot. Külön űrlap kerül kitöltésre, ha az ügyfél felnőtt, és külön űrlap, ha a szülő a gyermekét hozza tanácsadásra.

Kért adatok, ha az ügyfél felnőtt:

 • Teljes név
 • Születési hely, idő
 • Lakcím
 • Telefon
 • E-mail
 • Mivel foglalkozik
 • Hogyan talált ránk? Ki ajánlotta az EFT-t?
 • Lelki probléma jellege, rövid ismertetése közcélú tanácsadás céljából

Mivel az utóbbi adatok kockázati tényezőnek, és érzékeny adatnak számítanak, ezért a személyes konzultáció előtt az Érintettek nyilatkozatot írnak alá, hogy hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez, Adatkezelő pedig kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat és a kezelésen elhangzott információkat bizalmasan, az orvosi titoktartás elvei szerint kezeli, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja ki.

Kért adatok, ha az ügyfél, a közcélú tanácsadáson résztvevő a gyerek lesz:

 • Teljes név
 • Lakcím
 • Telefon
 • E-mail
 • Mivel foglalkozik
 • Hogyan talált ránk? Ki ajánlotta az EFT-t?
 • Gyermek neve,
 • Gyermek születési ideje (év, hó, nap)
 • A gyermek és a család helyzetének rövid ismertetése gyerek (és családja) részére történő közcélú tanácsadás érdekében

Mivel az utóbbi adatok kockázati tényezőnek, és érzékeny adatnak számítanak, ezért a személyes konzultáció előtt az Érintettek nyilatkozatot írnak alá, hogy hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez, Adatkezelő pedig kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat és a kezelésen elhangzott információkat bizalmasan, az orvosi titoktartás elvei szerint kezeli, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az adatkezelés célja: Felek között szerződés létrejötte közcélú tanácsadás céljából felnőttek és gyerekek részére.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az E-kertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése. Vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatkezelőként Takács Péter e.v., Takácsné Sághy Zsuzsanna e.v. közcélú tanácsadást ellátó munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: vásárlás évét követő 5 évig, vagy az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.

Az adatok végleges törlése, módosítása: az Érintett bármikor kezdeményezheti személyes adatainak törlését, és a papíralapú adatok megsemmisítését e-mailen, vagy írásban tett nyilatkozattal. Ez az önkéntes hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az Érintett azon személyes adatait töröljük, illetve megsemmisítjük, amely nem esik a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrzendő adatok közé.

4.5. Online konzultáció előtt megadott adatok kezelése

Ugyanazokat az adatokat kérjük el, amelyeket a személyes konzultáció előtt, és ugyanazokat a nyilatkozatokat íratjuk alá.

Ezért ugyanazok az adatkezelések vonatkoznak az online konzultáció előtt megadott adatokra, mint a személyes konzultáció esetében.

4.6 Stresszkezelő tanfolyamok előtt megadandó adatok kezelése

A tanfolyamokra jelentkezés a honlapon található űrlapokon, e-mailben, vagy telefonon keresztül történik. Mindegyik megkeresés esetén ugyanazokat az adatokat vesszük fel:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Lakcím
 • Telefonszám

Gyermek stresszkezelő tanfolyam esetén a pluszban kért adatok:

 • Gyerek neve, életkora
 • Mit szeretne elérni a tanfolyamon
 • Részletes ismertető a gyerek helyzetéről e-mailben

Mivel az utóbbi adatok kockázati tényezőnek, és érzékeny adatnak számítanak, ezért a tanfolyamon a személyes megjelenéskor az Érintettek nyilatkozatot írnak alá, hogy hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez, Adatkezelő pedig kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat és a kezelésen elhangzott információkat bizalmasan, az orvosi titoktartás elvei szerint kezeli, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az adatkezelés célja: Felek között szerződés létrejötte tanfolyamtartás, és stresszkezelő technikák megtanítása céljából felnőttek és gyerekek részére.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatkezelőként Takács Péter e.v., Takácsné Sághy Zsuzsanna e.v. közcélú tanácsadást, és stresszkezelő technikákról tanfolyamtartást ellátó munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatok végleges törlése, módosítása: Ha a megrendelés elküldése sikeres és visszaigazolásra került részünkről, de ennek ellenére nem történik meg a vételár kiegyenlítése, telefonon személyes egyeztetésre kerül sor, hogy meddig tartsuk meg a jelentkező adatait, és meddig értesítsük újra a következő tanfolyami lehetőségekről. Amikor az Érintett egyértelműen jelzi, hogy már nem érdekli tovább a tanfolyam lehetősége, töröljük az adatait az adatbázisunkból, és további megkeresésekre nem kerül sor.

4.7 Stresszkezelő tanfolyamokon személyes megjelenéskor megadott adatok kezelése

Itt az előzetesen megadott adatok ellenőrzését végzik el a megjelenő Érintettek, emellett a tanfolyamon elhangzó személyes tartalom, és problémák miatt a tanfolyam előtt beleegyező nyilatkozatot írnak alá, amelyben hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez, és elfogadják, hogy a másik Érintettekről tudomásukra jutó információkat harmadik félnek nem adják tovább.

Adatkezelő pedig kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat és a kezelésen elhangzott információkat bizalmasan, az orvosi titoktartás elvei szerint kezeli, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az adatkezelés célja: Felek között szerződés létrejötte tanfolyamtartás, és stresszkezelő technikák megtanítása céljából felnőttek és gyerekek részére.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az E-kertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése. Vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatkezelőként Takács Péter e.v., Takácsné Sághy Zsuzsanna e.v. közcélú tanácsadást, és stresszkezelő technikákról tanfolyamtartást ellátó munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: vásárlás évét követő 5 évig, vagy az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni

Az adatok végleges törlése, módosítása: az Érintett bármikor kezdeményezheti személyes adatainak törlését, és a papíralapú adatok megsemmisítését e-mailen, vagy írásban tett nyilatkozattal. Ez az önkéntes hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az Érintett azon személyes adatait töröljük, illetve megsemmisítjük, amely nem esik a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrzendő adatok közé.

4.8 Kérdésfeltevés honlapon keresztül

A https://csaladbanutazunk.hu/kapcsolat oldalon a látogatóknak lehetőségük van kérdéseket feltenni, és erre e-mailben kaphatnak választ. A kérdésfeltevés során az Adatkezelő birtokába kerülő adatok a következők: teljes név, e-mail cím, a probléma jellege, a gyerek problémája, esetleg a család helyzetével kapcsolatos információk.

Az adatkezelés célja: Tájékoztatás stresszkezelő technikákról, és segítségnyújtás konkrét problémák lehetséges megoldásához.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatkezelőként Takács Péter e.v., Takácsné Sághy Zsuzsanna e.v. közcélú tanácsadást végző munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

4.9 Technikai adatok

Az Adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelők az adatkezelés során megőrzik

 • a titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A weboldalakon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalakon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

4.10 Cookie-k (Sütik) használata

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a https://csaladbanutazunk.hu honlap az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén honlapjaink csak egy adott munkamenet során helyezik el és azok a munkamenet befejezésével törlődnek. Honlapjainkon alkalmazunk állandó cookie-kat is, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a látogató le nem törli azt.

Honlapjaink alkalmaznak olyan cookie-t, mely az Érintett internetezési szokásairól gyűjt adatokat. Ennek célja, hogy az Érintett részére személyre szabott reklámokat, termékajánlatokat jeleníthessünk meg a számítógépén.

Az Érintett látogatásakor honlapunk az alábbi szöveggel figyelmezteti a látogatót a cookiek alkalmazására:

Sütiket használunk a személyre szabottabb tartalomért. OK / ELUTASÍTOM / MIÉRT? (Adatvédelem linkkel)”

Ön az „OK” gombra kattintva járulhat hozzá a sütik (cookie-k) alkalmazásához. A cookie-k alkalmazását letilthatja az „ELUTASÍTOM” gombra kattintással.

A honlapunkon alkalmazott sütik a következők:

 1. A cookie neve: Google Analytics
 • A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése
 • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.
 1. A cookie neve: Facebook
 • A cookie célja: Facebook tagjai (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával
 • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A személyes találkozókon, konzultációkon, közcélú tanácsadáskor keletkező, papíralapú személyes adatokat, iratokat a 1132., Budapest Visegrádi u. 60. I. em. 6. címen más által hozzá nem férhető, zárt szekrényekben tároljuk. Az adatkezelés időtartama: az adat keletkezésétől számított 5 év, vagy ameddig az Érintettek önkéntes hozzájárulásukat vissza nem vonják.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Adattovábbítást a cég nem végez, és nem is szándékozik a jövőben sem végezni.

Adatfeldolgozásra a cég által igénybevett IT szolgáltatók jogosultak. Ezek az Adatkezelési Tájékoztató keletkezésének pillanatában a következők:

 • Google Analytics
 • Tárhelyszolgáltató: https://www.tarhely.com/
  • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
  • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  • Elérhetőség:
  • Könyvelő: S.A.M. Vitel Kft.; Székhely és elérhetőség: 1132 Bp., Visegrádi u 60.1/6; Cégjegyzékszám: 01-09-277072

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelők megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 2. Az Érintett hozzáféréshez való joga: Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja.
 3. Helyesbítés joga: Az Érintett kérheti a valóságnak meg nem felelő személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is. Az adat törlésére irányuló kérést akkor nem teljesíti az Adatkezelő, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
 4. Törléshez való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Adathordozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.
 2. Tiltakozás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 3. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna.
 4. Visszavonás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
 5. Bírósághoz fordulás joga: Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 6. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.